RADOJICA GRBA NOVI PREDSJEDNIK ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE

Održana Skupština Šahovskog saveza Crne Gore

Podgorica, Hotel City, 23. januar 2016., 11,00 -13,45

 

U Hotelu „City“ u Podgorici održana je Skupština Šahovskog saveza Crne Gore na kojoj je najvažnija tačka bila izbor novog predsjednika ŠSCG. U konkurenciji tri kandidata: Radojice Grbe (predlog  ŠK Osnovnih i srednjih škola  iz Pljevalja), Nebojše Mitrića (predlog ŠK Cetinje iz Cetinja) i Krsta Vukovića (predlog ŠK Šahmatik iz Budve) najveći broj glasova je dobio Radojica Grba. Istaknuti šahovski radnik, dugogodišnji aktivista ŠK Osnovnih i srednjih škola će sa Upravnim odborom koji je predložio rukovoditi savezom u naredne tri godine. On je dobio 14 glasova, Krsto Vuković 5, Nebojša Mitrić 3 a 2 glasa su bila nevažeća. Glasali su delegati 23 kluba i predsjednik Skupštine.

Na početku rada Skupštine, nakon izvještaja Verifikacione komisije, predstavnik Uprave za mlade i sport Branimir Ivanović je saopštio da se nakon 18. januara 2016. godine sve sportske organizacije koje se nijesu preregistrovale u skladu sa Zakonom o sportu brišu iz registra sportskih organizacija pa samim tim nemaju pravo učešća na skupštini. Uslijedio je kratkotrajni prekid da bi se ustanovilo koji se klubovi nijesu preregistrovali u skladu sa zakonom a zatim je jednom broj klubova uskraćeno pravo da učestvuju u radu skupštine iako su bili prisutni.

Nakon toga nastavilo se sa dnevnim redom. Skupština je usvojila bilans stanja i bilans uspjeha za 2015. godinu koji je podnijela sada već bivša predsjednica ŠSCG Angelina Vuković. Bivši Upravni odbor se zatim povukao da ne bi uticao na dalji  rad skupštine odnosno na izbor novog predsjednika.

U sledećoj tački dnevnog reda, posle žučnih diskusija, donešena je odluka da se usvoje zapisnici sa prethodnih skupština uz određene izmjene i dopune.

Zatim je  izabran novi Nadzorni odbor koji će u narednom periodu kontrolisati rad saveza.

Poslednja tačka dnevnog reda bila je izbor novog predsjednika ŠSCG. Kandidati za predsjednika iskoristili su mogućnost da kratko izlože svoj program ili da kritikuju program drugih kandidata već kako je ko našao za shodno. Pristupilo se glasanju i nakon prvog kruga Radojica Grba je dobio prostu većinu prisutnih delegata i postao novi predsjednik ŠSCG.

U Podgorici, 23.januar 2016. godine