REGISTRACIJA KLUBOVA I POJEDINACA ZA 2020. GODINU

  • Šahovski klubovi i pojedinci su dužni da obnove registraciju u Šahovskom savezu Crne Gore za 2020. godinu.
  • Registracija se vrši u skladu sa Pravilnikom o registraciji ŠSCG.
  • Pravo na obnovu registracije imaju klubovi, druge šahovske organizacije i pojedinci koji ispunjavaju uslove ovog pravilnika i koji su podmirili finansijske obaveze prema Šahovskom savezu Crne Gore iz prethodnog perioda.
  • Obnova registracije za 2020. godinu vrši  se u periodu od 10. januara do 29. februara  2020. godine.
  • Obnova registracije vrši se isključivo ispunjavanjem priloženog obrasca – Zahtjeva za registraciju u dva primjerka. Jedan ovjeren primjerak obrasca se vraća klubovima a jedan ostaje u savezu. Jedan primjerak obavezno dostaviti u elektronskoj formi u wordu na mejl saveza (office@sahcg.me) da bi spisak članova bio blagovremeno objavljen na sajtu ŠSCG.
  • Zahtjev za registraciju se dostavlja poštom na adresu Šahovski savez Crne Gore, ulica IV jula broj 37 Podgorica ili neposredno u kancelariji saveza.
  • Registracija kluba se smatra završenom plaćanjem odgovarajuće registracione takse.
  • Upis u spisak registrovanih igrača i plaćanje registracione takse vrše igrači lično. Svaki registrovani igrač/ica dužan/na je da plati registracionu taksu od 10,00 eura nezavisno da li se registruje kao član kluba, društva ili lično. U njihovo ime to mogu uraditi i klubovi čiji su oni članovi.  Registracija se smatra završena tek nakon plaćanja navedene takse na račun ŠSCG (550-4019-54).
  • Strani igrači su takođe obavezni platiti registracionu taksu u iznosu od 10,00 eura.
  • Na službenim takmičenjima Šahovskog saveza Crne Gore mogu učestvovati samo registrovani takmičari odnosno pojedinci koje se nalaze na spisku registrovanih takmičara i koji su platili predviđenu registracionu taksu.

SPISAK KLUBOVA PO LIGAMA ZA 2020. GODINU