Zaključci sa Skupštine ŠSCG održane 2.5.2023. godineDana 2.5.2023. godine, u Kongresnoj sali Instituta Simo Milošević održana je Skupština Šahovskog saveza Crne Gore. 

Nakon što je verifikaciona komisija konstatovala postojanje kvoruma, prešlo se na raspravu. Usvojeni su sledeći zaključci:

Jednoglasno su usvojeni godišnji finansijski izvještaji i Izvještaj o poslovanju ŠSCG za 2022. godinu.

Jednoglasno je usvojen plan rada ŠSCG za 2023. godinu.

Izabran je novi sastav Nadzornog odbora: Milan Radonjić – predsjednik, Pavle Orbović – član, Matija Milačić – član. Novi sastav Nadzornog odbora dobio je jednoglasnu podršku delegata. 

Usvojena je odluka da zapisnik ovjerava Skupština na prvoj narednoj sjednici. Zapisničar ove sjednice bio je Miloš Bubanja.

Pod tačkom razno, razmatrana su 4 predloga podgoričkih klubova, te predlozi ŠK Mimoza, dok je dogovoreno da se predlozi ŠK Dijagonale razmotre na narednoj sjednici. 

Napomena: Navedeno ne predstavlja zapisnik Skupštine, već samo zaključke sa iste.