STATUT ŠSCG

Na osnovu člana 39, 40. i 57, a u vezi člana 99. Zakona o sportu („Službeni list CG’’, br. 36/11 i 36/13), Skupština Šahovskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 17.05.2014. godine,  usvojila je

 

S   T   A   T   U   T
ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE

 

NAZIV I SJEDIŠTE SAVEZA

Član 1

Šahovski  savez Crne Gore (u daljem tekstu Savez) je samostalni i dobrovoljni savez šahovskih organizacija, osnovan 1949. godine na neodređeni period radi podsticanja razvoja i unapređenja šahovske igre u Crnoj Gori i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa i ciljeva u skladu sa Zakonom o sportu (u daljem tekstu Zakonom), ovim Statutom, statutima Svjetske šahovske federacije (u daljem tekstu FIDE) i Evropske šahovske unije (u daljem tekstu ECU).
Savez je nezavisna organizacija koja se može udruživati u skladu sa sportskim zakonodavstvom Crne Gore.
Savez djeluje na području Crne Gore.

Član 2

Službeni naziv Saveza je Šahovski savez Crne Gore. Skraćeni naziv je ŠSCG.
Naziv Saveza u međunarodnoj komunikaciji je Montenegro Chess Federation.

Član 3

Sjedište Saveza je u Podgorici, ul. 4. jula br. 37.

OSNOVNE ODREDBE Pravni status Saveza Član 4
Savez je nestranačka organizacija,  zasnovana na načelima integriteta, sportskog duha i morala u skladu sa principima fer pleja.
Savez  je  neprofitno  pravno  lice,  osnovano  u  javnom  interesu,  sa  pravima,  obavezama  i  odgovornostima utvrđenim Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Saveza.
U Savezu nije dozvoljena diskriminacija prema šahovskim organizacijama i pojedincima na nacionalnoj, rasnoj,
vjerskoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Član 5

Savez je član Crnogorskog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu COK).
Savez je član međunarodnih šahovskih organizacija – FIDE i ECU, kao i drugih međunarodnih organizacija i udruženja.
Prava, obaveze i dogovornosti Saveza u međunarodnim šahovskim organizacijama FIDE i ECU uređena su statutima, pravilima, zaključcima i odlukama ovih međunarodnih šahovskih organizacija.

 

Član 6

Savez  je registrovan u registru sportskih organizacija, koji se vodi kod nadležnog državnog organa. Za preuzete obaveze Savez odgovora sopstvenom imovinom.

 

CILJEVI I ZADACI I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

Član 7

Ciljevi i zadaci Saveza su da:
–      podstiče, razvija, unapređuje i afirmiše šahovsku igru u Crnoj Gori,
–      razvija i unapređuje šahovsku igru u svim kategorijama (seniorskoj, omladinskoj, kadetskoj, pionirskoj, školskoj, ženskoj i dr.),
–      podstiče i razvija šahovsku igru kod djece i omladine,
–      razvija i unapređuje šahovsku igru na svim nivoima u Crnoj Gori,
–      usklađuje aktivnosti svojih članova, štiti i poštuje njihove interese i rešava sporove među njima,
–      stvara uslove za postizanje vrhunskih rezultata,
–      razvija međunarodnu šahovsku saradnju, ostvaruje i održava kontakte sa FIDE i ECU, kao i šahovskim savezima koji su njihovi članovi,
–      unapređuje šahovsku igru u duhu mira i fer pleja, bez diskriminacije na političkom, polnom, vjerskom, rasnom i drugom osnovu,
–      razvija saradnju sa ostalim sportskim organizacijama u Crnoj Gori i organom državne uprave nadležnim za poslove sporta
–      priznaje u građanskim sporovima sa FIDE i ECU i njihovim članovima nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) sa sjedištem u Lozani, Švajcarska i poštuje odluke toga Suda.

OZNAKE SAVEZA I NAČIN NJIHOVE UPOTREBE

Član 8

Savez ima svoj znak, zastavu, pečat i štambilj. Pečat Saveza je okruglog oblika sa ispisanim slovima na ivici pečata “Šahovski savez Crne Gore – Podgorica“,  a u sredini pečata je ucrtana šahovska tabla. Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži sem podataka sa pečata i rubliku u kojoj se unosi broj akta i datum zavođenja. Način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja uređuje se posebnim aktom Upravnog odbora.

Član 9

Djelatnost je da:
–      normativno i administrativno uredi organizaciju šahovske igre u Crnoj Gori,
–      normativno i administrativno uredi uslove za rukovođenje i organizovanje šahovskih takmičenja iz svoje nadležnosti,
–      normativno uredi ovlašćenja, prava i obaveze članova Saveza i upoznaje ih sa njihovim obavezama koje proističu iz ovog Statuta, drugih opštih akata Saveza i Statuta FIDE i ECU,
–      sprovodi aktivnosti na unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih radnika u šahovskoj igri,
–      normativno uredi pitanja u vezi sa statusom klubova, šahista, šahovskih sudija, trenera i instruktora, kao i pitanja registracije šahista i šahovskih organizacija,
–      stvara uslove za razvoj posebno nadarenih mladih šahista i daje podršku vrhunskim šahistima,
–      organizuje takmičenja na svim nivoima,
–      organizuje takmičenja za sve kategorije,
–      stvara  uslove   za  učešće  šahovskim   reprezentativnim   selekcijama   na  međunarodnim   šahovskim takmičenjima,

 

–      stvara  uslove  za  finansiranje  aktivnosti  šahovskih  reprezentacija  i  ostalih  međunarodnih  aktivnosti, stručno pedagoškog rada i rada organa Saveza,
–      predlaže svoje predstavnike u organe i radna tijela FIDE i ECU i ostalih međunarodnih organizacija,
–      preko svojih izabranih predstavnika učestvuje u radu organa i radnih tijela FIDE i ECU,
–      učestvuje na takmičenjima koja organizuju FIDE, ECU i ostale međunarodne organizacije,
–      poštuje statute, pravila zaključke i odluke FIDE i ECU,
–      uskladi ovaj Statut sa statutima FIDE i ECU,
–      obezbijedi izmirenje finansijskih obaveza prema FIDE i ECU,
–      obavlja i druge poslove i zadatke koji su  u interesu Saveza i njegovih članova.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Članstvo

Član 10

Članovi  Saveza  su šahovske  organizacije  koje  ispunjavaju  uslove  u skladu  sa Zakonom  i ovim Statutom. Šahovski klub je osnovna šahovska organizacija koja se bavi šahom radi ostvarivanja takmičarskih i drugih sportskih interesa u šahu.

Član 11

Uslovi za članstvo, prijem i istupanje iz članstva u Savezu uređuju se Pravilnikom o registraciji šahovskih organizacija, koji se donosi na osnovu ovog Statuta.

Prava i obaveze članova

Član 12

Članovi Saveza imaju prava, obaveze i odgovornosti koje su predviđene Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Saveza u skladu sa Statutima FIDE i ECU.
Članovi imaju jednaka prava u Savezu i ostvaruju ih preko svojih legalno izabranih predstavnika u Skupštini i drugim organima Saveza.
Članovi su obavezni da poštuju jedinstvo i cjelovitost Saveza.

Član 13

Članovi imaju pravo da:
–      delegiraju i opozivaju svoje predstavnike u Skupštini Saveza i drugim organima Saveza,
–      da budu informisani o svim aktivnostima i radu Saveza u skladu sa načelom javnosti rada,
–      preko svojih predstavnika ravnopravno učestvuju u radu i donošenju odluka organa Saveza,
–      učestvuju na domaćim i međunarodnim takmičenjima,
–      ostvaruju i druga prava, u skladu sa odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata Saveza.
Šahovski klubovi imaju pravo i obavezu da vrše registraciju svojih članova – igrača i drugih lica koja djeluju u okviru toga kluba u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Saveza.
Šahovske organizacije koje su registrovane kod nadležnog državnog organa u skladu sa Zakonom se učlanjuju u Savez podnošenjem pismenog zahtjeva ukoliko prihvataju ciljeve i zadatke Saveza i uz odobrenje Skupštine Saveza. Članstvo u Savezu nastaje upisom u registar članova i plaćanjem članarine.
Visina  i način  plaćanja  članarine  uređuje se posebnom  odlukom  Upravnog odbora  Saveza.  Opštim  aktom
Saveza bliže se utvrđuje sadržina i način vođenja registra članova Saveza.
Članovi  Saveza  imaju  pravo  i  obavezu  učestvovanja  u  radu  organa  Saveza  i  preduzimaju  aktivnosti  koje doprinose uspješnijem ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza.

 

Članovi Saveza su dužni da sprovode odluke i zaključke organa Saveza i odgovaraju za njihovo izvršenje.

ORGANI SAVEZA,
NADLEŽNOST I NAČIN NJIHOVOG IZBORA I RAZREŠENJA

Član 14

Savezom upravljaju i rukovode  sledeći organi:
–      Skupština,
–      Upravni odbor,
–      Nadzorni odbor,
–      predsjednik Saveza,
–      Arbitraža,

Član 15

Izbor organa Saveza vrši se isključivo u okviru šahovske organizacije i na  njega  ne mogu i ne smiju uticati državni, politički, stranački ili bilo koji drugi organi i organizacije van šahovske organizacije.

Skupština Saveza

Član 16

Skupština je najviši organ upravljanja i odlučivanja u Savezu. Poslove iz svoje nadležnosti Skupština obavlja na zasijedanju.
Skupština može zasijedati kao izborna, redovna i vanredna. Izborno zasijedanje Skupštine je svake treće godine. Redovna Skupština zasijeda jednom godišnje. Vanredna zasijedanja Skupštine se zakazuju po potrebi.

Član 17

Skupštinu čine delegati koje delegiraju registrovane šahovske organizacije. Svaka šahovska organizacija ima pravo delegiranja jednog delegata.
Delegat mora imati ovlašćenje šahovske organizacije koja ga je delegirala u Skupštinu Saveza.
Mandat delegatu traje 3 (tri) godine.
Šahovske organizacije koje daju delegata u Skupštinu Saveza mogu odrediti zamjenu delegatu koji je spriječen da obavlja tu funkciju do isteka mandata ili mu je mandat prestao na lični zahtjev, opozivom organizacije koja ga je delegirala, promjenom kluba ili ako je protiv delegata izrečena disciplinska mjera organa Saveza.
Mandat zamjenika delegatu traje do isteka mandata Skupštine.

Član 18

Delegat u Skupštini Saveza može biti lice:
–      koje je državljanin Crne Gore,
–      koje je navršilo 18 godina života i poslovno je sposobno,
–      koje je ugledni šahovski radnik ili šahista,
–      koje predstavlja neku od šahovskih organizacija,
–      koje prihvata Statut Saveza,
–      koje nije pravosnažno osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti.

 

Član 19

Skupština ima sledeće nadležnosti:
–     usvaja dnevni red,
–     verifikuje mandate na izbornoj Skupštini izabranih delegata,
–     donosi Statut Saveza, Poslovnik o svom radu i njihove izmjene i dopune,
–     bira i razrešava predsjednika Skupštine, predsjednika Saveza i potpredsjednika Skupštine,
–     bira i razrešava   članove Upravnog odbora, s tim da se članovi Upravnog odbora biraju na predlog predsjednika Saveza,
–     bira i razrešava dužnosti predsjednika i članove Nadzornog odbora,
–     bira i razrešava dužnosti članove Arbitraže,
–     donosi odluke o prijemu i prestanku u članstvo u Savezu,
–     utvrđuje poslovnu i šahovsku politiku u Savezu i odlučuje o osnovnim pitanjima od značaja za razvoj šaha u Crnoj Gori,
–     utvrđuje osnove organizovanja i unapređenja rada šahovskih  organizacija i njihova prava, obaveze i odgovornosti,
–     usvaja budžet i završni račun Saveza,
–     vrši izbor radnih tijela Skupštine,
–     razmatra izvještaj o radu Upravnog odbora,
–     utvrđuje program rada Saveza i sistem takmičenja,
–     vrši i druge poslove i zadatke predviđene Statutom i drugim opštim aktima Saveza.

Član 20

Redovna  zasijedanja  i izborno  skupštinsko  zasijedanje  saziva  predsjednik  Skupštine,  na predlog  Upravnog odbora.
U  odluci  o  sazivu  zasijedanja  za  izborno  skupštinsko  zasijedanje  mora  biti  naveden  broj  delegata  koje pojedinačno daju šahovski klubovi i udruženja.
Vanredno  zasijedanje  Skupštine  može  se  sazvati  na  zahtjev  Upravnog  odbora,  Nadzornog  odbora,  ili  na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 šahovskih klubova koji su članovi Saveza.
U slučaju da većina članova Upravnog odbora ili Nadzornog odbora podnesu ostavke ili budu spriječeni da obavljaju svoju dužnost iz bilo kojih razloga, vanredno zasijedanje Skupštine saziva se u što kraćem roku. Vanredno zasijedanje Skupštine sa predlogom smjene predsjednika Saveza ne može se zakazati prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog izbora.
Zahtjev  za  vanredno  zasijedanje  Skupštine  mora  imati  dnevni  red  i  oblazloženje  zahtjeva  i  predaje  se generalnom sekretaru Saveza.
Skupština može valjano odlučivati ako je prisutna prosta većina od ukupnog broja delegata.
Sve odluke Skupština donosi prostom većinom glasova prisutnih delegata, izuzev kada se radi o donošenju novog ili dopuni i izmjeni Statuta i ostalih normativnih akata, u kojim slučajevima je potrebna prosta većina ukupnog broja članova Skupštine.
Ukoliko je broj glasova u Skupštini jednak, odlučuje glas predsjednika Skupštine.
Skupštinom rukovodi predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik
Skupštine, a u slučaju i njegove spriječenosti zamjenjivaće ih najstariji delegat.

Član 21

Predlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine mogu podnijeti sve šahovske organizacije.
Kandidati za predsjednika  Skupštine ne moraju biti delegati u Skupštini. Ukoliko je predsjednik Skupštine izabran iz redova delegata, šahovska organizacija koju je predstavljao umjesto njega određuje novog delegata. Predsjednik Skupštine ima pravo glasa u Skupštini.
Kandidati za potpredsjednika Skupštine moraju biti delegati u Skupštini.
Predsjednik i potpredsjednik Skupštine biraju se javnim glasanjem, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

 

Ukoliko je predloženo više kandidata, da bi bio izabran u prvom krugu kandidat mora dobiti prostu većinu glasova prisutnih delegata.
Ako nijedan od kandidata nije dobio većinu iz prethodnog stava ovoga člana u drugi krug idu 2 (dva) kandidata
sa najvećim brojem osvojenih glasova u prvom krugu. Izabran je onaj kandidat za kojeg glasa prosta većina prisutnih delegata.
Nije dozvoljeno glasanje putem punomoćja.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine

Član 22

Skupština ima predsjednika i potpredsjednika, koje bira Skupština na razdoblje od 3 (tri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Predsjednik Skupštine angažuje se na sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine uz stalnu neposrednu saradnju s predsjednikom Saveza.
Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu, predsjedava zasijedanjima, rukovodi radom Skupštine i vrši druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Predsjednik Skupštine učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava na odlučivanje.
Potpredsjednik Skupštine zamjenjuje predsjednika u odsustvu, pomaže mu u radu i posredno se angažuje na određenim poslovima i zadacima.
Predsjednik  i  potpredsjednik  Skupštine  mogu  biti  razriješeni  prije  isteka  mandata  i  u  tom  slučaju  novi predsjednik i potpredsjednik se biraju do isteka mandata ostalih delegata.
Kada predsjednik Skupštine podnese ostavku prije isteka mandata ili je definitivno spriječen da obavlja ovu dužnost, Izvršni odbor saziva izvanrednu Skupštinu u roku od 30 do 90 dana na kojoj se bira novi predsjednik Skupštine.                                                                                                                                                                    . Predsjednik i potpredsjednik za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Član 23

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine, kojim se bliže uređuju pitanja u vezi sa načinom njenog rada. O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Upravni odbor

Član 24

Upravni odbor je izvršni organ rukovođenja Savezom i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti a koja nijesu u nadležnosti Skupštine.
Mandat  članova  Upravnog  odbora  traje  3  (tri)  godine,  a  može  prestati  ostavkom  ili  razrešenjem  i  prije navedenog roka.
U tom slučaju predsjednik Saveza imenuje člana Upravnog odbora čiji izbor mora potvrditi Skupština na prvoj narednoj sjednici.
Upravni odbor ima ukupno 9 (devet) članova, uključujući predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika Saveza. Predsjednik Saveza je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora.
Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština, na predlog predsjednika Saveza. Jednog člana Upravnog odbora predsjednik Saveza predlaže iz redova vodećih šahista.
Vodeći šahisti su velemajstori, internacionalni majstori i prvaci Crne Gore u seniorskoj konkurenciji. Mandat članova Upravnog odbora traje 3 (tri) godine, sa pravom da mogu biti ponovo birani.
Prilikom predlaganja i izbora članova Upravnog odbora treba voditi računa o: stručnosti, sposobnosti i kvalitetu predloženih  kandidata,  koji su ne samo ugledne  ličnosti iz oblasti šaha, već i iz drugih oblasti, a svojom aktivnošću su u mogućnosti da pomažu i utiču na razvoj i unapređenje šaha u Crnoj Gori i predstavljanju ovog

 

sporta i Saveza u međunarodnim odnosima, kao i zastupljenosti šahovskih organizacija, kako bi se ovom organu omogućilo da kvalitetno i uspješno ostvaruje ciljeve i zadatke Saveza.

Član 25

Upravni odbor vrši sledeće poslove i zadatke:
–      sprovodi odluke i zaključke Skupštine i stara se o njihovom izvršenju,
–      predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta i drugih akata Saveza,
–      predlaže sistem takmičenja, predlaže Skupštini godišnji program rada i okvirni finansijski plan,
–      predlaže Skupštini na usvajanje završni račun Saveza i finansijski izvještaj Saveza,
–      utvrđuje uslove za izbor i imenovanje generalnog sekretara Saveza,
–      na predlog predsjednika Saveza bira potpredsjednike Saveza i generalnog sekretara Saveza,
–      utvrđuje godišnji kalendar takmičenja, propozicije i pravila takmičenja iz svoje nadležnosti,
–      dodjeljuje priznanja zaslužnim šahovskim organizacijama i pojedincima,
–      razmatra  i  inicira  razmatranje  pojedinih  aktuelnih  načelnih  pitanja  iz  djelatnosti  Saveza  i  razvoja šahovske igre u Crnoj Gori,
–      prati i usmjerava rad ostalih organa Saveza,
–      daje mišljenje i saglasnost za organizaciju međunarodnih takmičenja u Crnoj Gori,
–      predlaže predstavnike Saveza u organe i radna tijela FIDE i ECU,
–      vodi raspravu o kandidatima za predsjednika FIDE i ECU i donosi zaključke koje predstavnici Saveza u
FIDE i ECU moraju poštovati,
–      donosi odluke o potpisivanju ugovora, sporazuma i ostalih akata  koje potpisuje predsjednik Saveza,
–      donosi sistematizaciju radnih mjesta u Savezu,
–      bira i razrešava selektore i trenere svih reprezentativnih selekcija na predlog Stručnog odbora,
–      imenuje članove komisija i radnih tijela Upravnog odbora i određuje njihove zadatke,
–      razmatra programe rada i izvještaje o radu radnih tijela Saveza,
–      utvrđuje finansijski plan i stara se o njegovom sprovođenju,
–      donosi Poslovnik o svom radu,
–      rešava po žalbama u drugom stepenu,
–      donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Saveza,
–      obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština Saveza, kao i druge poslove predviđene ovim
Statutom i opštim aktima Saveza.

Član 26

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama Upravnog odbora.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju minimum jednom u 3 (tri) mjeseca i po potrebi.
Sjednice  saziva  predsjednik  Saveza,  odnosno  Upravnog  odbora,  a  u  njegovom  odsustvu  potpredsjednik
Upravnog odbora. Sjednicu Upravnog odbora mogu sazvati i najmanje 3 (tri) člana Upravnog odbora. Sjednice priprema generalni sekretar i stručna služba Saveza.

Član 27

Upravni odbor može punovažno raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Odluke  se  donose  javnim  glasanjem.  Donijeta  je  ona  odluka  za  koju  je  glasala  većina  prisutnih  članova
Upravnog odbora, a ukoliko je broj glasova jednak, odlučuje glas predsjednika Upravnog odbora.
Upravni odbor može u slučaju hitnosti donositi odluke i pismeno, telefonski, putem faksa, elektronske pošte ili korišćenjem sličnih sredstava komunikacije.
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.

 

Član 28

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor može obrazovati odbore, komisije i radna tijela. Odlukom o obrazovanju odbora, komisija, odnosno radnih tijela utvrđuje se njihov djelokrug i sastav. Predstavnici odbora, komisija i radnih tijela učestvuju na sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa, kada je na dnevnom redu materija iz njihovog djelokruga.

Član 29

Upravni odbor bira i razrešava dužnosti predsjednike i članove svojih stalnih i povremenih tijela. Stalna tijela Upravnog odbora su:
–      Stručni odbor,
–      Takmičarska komisija,
–      Odbor sudija,
–      Disciplinska komisija.
Mandat članova stalnih tijela Upravnog odbora traje 3 (tri) godine.
Za obavljanje  pojedinih  poslova  i zadataka  Upravni  odbor može birati  i razrešavati  i povremena  tijela za obavljanje tih poslova.

Član 30

Način rada Upravnog odbora i način rada tijela Upravnog odbora, način odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Upravnog odbora i njegovih stalnih i povremenih tijela, bliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora i poslovnicima o radu njegovih organa i radnih tijela.

Stručni odbor

Član 31

Stručni odbor ima pet članova uključujući i predsjednika. Upravni odbor imenuje predsjednika, a na njegov predlog i ostale članove odbora iz redova vodećih šahista (3), šahovskih radnika (1) i sudija (1).
Stručni odbor obavlja sledeće poslove:
–      predlaže programe razvoja šahovske igre,
–      predlaže planove i programe rada sa šahovskim reprezentacijama i pojedincima koji nastupaju na zvaničnim takmičenjima FIDE i ECU,
–      utvrđuje predloge odluka o sistemu takmičenja na nacionalnom nivou,
–      daje mišljenje o predlogu kalendara takmičenja ŠSCG,
–      predlaže kandidate za izbor nacionalnih trenera i selektora reprezentacije,
–      razmatra izvještaje o radu nacionalnih trenera i selektora,
–      radi i druge poslove po odlukama i zahtjevima Upravnog odbora kome i odgovara za svoj rad. Upravni  odbor je obavezan da prije donošenja odluka o svim stručnim pitanjima zatraži mišljenje Stručnog odbora.

 

Takmičarska komisija

Član 32

Takmičarska komisija ima tri člana uključujući i predsjednika, koje bira Upravni odbor. Konstituisanje Takmičarske komije se vrši na predlog predsjednika Upravnog odbora. Takmičarska komisija obavlja sledeće poslove:
–      predlaže Upravnom odboru kalendar takmičenja i njegove promjene,
–      predlaže Upravnom odboru promjene sistema takmičenja,

 

–      sprovodi takmičenja iz kalendara ŠŠCG i imenuje službena lica za njihovo sprovođenje sa izuzetkom sudija,
–      radi i druge poslove po odlukama i zahtjevima Upravnog odbora kome i odgovara za svoj rad.

Odbor sudija

Član 33

Odbor sudija ima tri člana uključujući i predsjednika, koje bira Upravni odbor. Konstituisanje odbora sudija se vrši na predlog predsjednika Upravnog odbora.
Odbor sudija obavlja poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa normama i pravilima koje regulišu oblast suđenja.

Disciplinska komisija

Član 34

Disciplinska komisija ima  predsjednika, dva člana i dva zamjenika člana, koje bira Upravni odbor. Konstituisanje disciplinske komije se vrši na predlog predsjednika Upravnog odbora.
Disciplinska komisija radi u vijeću od tri člana i obavlja poslove predviđene Disciplinskim pravilnikom ŠSCG.

Član 35

Odbori i komisije djeluju samostalno i u skladu sa pravilnicima koje donosi Upravni odbor. Upravni odbor po ukazanoj potrebi može vršiti personalne promjene u svim svojim tijelima.

Član 36

Upravni odbor može posebnim odlukama formirati komisije kao pomoćna tijela za razvoj predškolske, školske i univerzitetske populacije, uvođenja šaha u škole kao izbornog ili fakultativnog predmeta, trenerske organizacije i pružiti podršku problemskom, dopisnom šahu i šahovskoj igri za slijepe i slabovide osobe.

Nadzorni odbor

Član 37

Nadzorni odbor je organ nadzora i kontrole poslovanja u Savezu, kontrole primjene Statuta i drugih opštih akata Saveza i namjenskog i racionalnog korišćenja sredstava. Pregled poslovanja Šahovskog saveza vrši se najmanje jedanput  godišnje.  Nadzorni  odbor  nadzire  i  kontroliše  sprovođenje  zakonitosti  u  radu  i  materijalno  – finansijskom poslovanju Šahovskog saveza Crne Gore i o nalazima upoznaje Skupštinu, Upravni odbor, i predsjednika Saveza, koji su dužni da ih razmatraju i preduzimaju odgovarajuće mjere.
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, uključujući i predsjednika.
Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština, iz reda članova šahovskih organizacija, na period od
3 (tri) godine.
Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova ukupnog broja članova.
Kada  predsjednik  ili  član  Nadzornog  odbora  podnese  ostavku,  ili  je  definitivno  spriječen  da  obavlja  ovu dužnost, Upravni odbor, iz sastava Skupštine bira vršioca dužnosti predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora, do prve sjednice Skupštine.
Član Nadzornog odbora ne može biti član i nekog drugog organa ili radnog tijela Saveza.
Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu tog organa.

 

Predsjednik i potpredsjednici Saveza

Član 38

Savez ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednici Saveza se biraju na period od 3 (tri) godine i mogu biti ponovo birani u još jednom mandatu. Predsjednik Saveza se bira na način predviđen za izbor predsjednika Skupštine.
Potpredsjednike  Saveza  bira i razrešava  dužnosti  Upravni  odbor  iz svog sastava,  na predlog  predsjednika
Saveza.
Predsjednik i potpredsjednici Saveza su istovremeno predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora.
Za  svoj  rad  predsjednik  Saveza  je  odgovoran  Skupštini  Saveza,  a  potpredsjednici  Saveza  su  odgovorni
Upravnom odboru.

Član 39

Predsjednik Saveza vrši sledeće poslove i zadatke:
–      predstavlja Savez u zemlji i međunarodnim šahovskim organizacijama,
–      zakazuje i predsjedava sjednicama Upravnog odbora,
–      zaključuje ugovore, sporazume i ostale pravne akte, na osnovu odluka Upravnog odbora,
–      stara se o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
–      stara se o izvršenju programa i planova Saveza,
–      koordinira rad organa Saveza,
–      stara se i odgovoran je za zakonitost rada Saveza,
–      potpisuje opšte akte koje donose Upravni odbor, Odbor za hitna pitanja i Stručni odbor,
–      vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Saveza.

Član 40

Potpredsjednici Saveza zamjenjuju predsjednika Saveza u njegovom odsustvu, pomažu mu u radu i organizuju rad Saveza na određenim programskim područjima.

Član 41

Kada predsjednik Saveza podnese ostavku, ili je definitivno spriječen da obavlja svoju dužnost, Upravni odbor imenuje potpredsjednika Saveza koji upravlja Savezom do izbora novog predsjednika. Izbori se moraju održati u roku ne dužem od 60 dana.

Arbitraža

Član 42

Arbitraža je nezavisan organ Saveza za rešavanje sporova povodom prava, obaveza i odgovornosti koji se ostvaruju u Savezu.
Arbitraža broji 3 (tri) člana uključujući i predsjednika.
Predsjednika i članove Arbitraže bira i razrešava Skupština. Oni se biraju na period od 3 (tri) godine.
Sporovi koji nastanu između Saveza i njegovih članova ili međusobnih odnosa članova Saveza, rešavaju se sporazumno i putem Arbitraže.
Savez će sporove koji nastanu u odnosu na svoj status rešavati pred Arbitražom COK-a.

 

Generalni sekretar

Član 43

 

Generalni sekretar je rukovodilac Stručne službe.
Generalni sekretar postupa u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i Upravnog odbora, u čijem radu učestvuje bez prava glasa i odgovoran je za njihovo operativno sprovođenje.
Generalnog sekretara na osnovu javnog konkursa u skladu sa uslovima propisanim ovim Statutom bira Upravni odbor.
Generalni sekretar se bira na period od 3 (tri) godine, sa pravom da može biti ponovo biran. Generalnog sekretara u slučaju duže odsutnosti zamjenjuje lice koje odredi Upravni odbor.
Za svoj rad generalni sekretar je odgovoran predsjedniku i Upravnom odboru Saveza.

 

Član 44

Za generalnog sekretara može biti izabran kandidat koji ispunjava sledeće uslove:
–      da ima najmanje višu školsku spremu,
–      najmanje tri godine radnog iskustva ili da je istaknuti šahovski radnik ili šahista,
–      da aktivno govori jednim od službenih jezika koji su u upotrebi u FIDE i ECU i da poznaje rad na računaru,
–      druge uslove koje u javnom konkursu definiše Upravni odbor.
Generalni Sekretar može biti zavisno od potreba profesionalno lice ili volonter, o čemu odluku donosi Upravni odbor. Upravni odbor donosi odluku o visini nadoknade za rad generalnog sekretara.
Zasnivanje radnog odnosa generalnog sekretara u Savezu reguliše se ugovorom o radu, u skladu sa Zakonom o radnim odnosima.

Član 45

Generalni sekretar:
–      obavlja administrativne i kancelarijske poslove u savezu,
–      zastupa Savez u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od Upravnog odbora i predsjednika Saveza,
–      priprema zasijedanja Skupštine i sjednice Upravnog odbora i drugih organa i radnih tijela Saveza,
–      prisustvuje zasijedanjima Skupštine i sjednicama Upravnog odbora i drugih organa Saveza, u skladu sa ovim Statutom,
–      priprema opšte akte u vezi rada zaposlenih u stručnoj službi,
–      obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjere Skupština i Upravni odbor Saveza.
Ukoliko ne ispunjava svoje obaveze generalni sekretar može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata. Razriješeni generalni sekretar ili generalni sekretar koji je u ostavci vrši svoju funkciju do izbora novog.

Stručna služba

Član 46

Savez obrazuje stručnu službu za obavljanje administrativnih, stručnih, finansijskih, organizacionih, tehničkih i sličnih poslova za potrebe Saveza i njegovih organa.
Upravni odbor na predlog generalnog sekretara donosi opšta akta kojima se uređuje sastav i rad Stručne službe. Generalni sekretar je odgovoran za rad Stručne službe.

 

OPŠTI AKTI SAVEZA

Član 47

Opšti akti Saveza su Statut, pravilnici, odluke i poslovnici o radu.

Član 48

Statut je osnovni opšti akt Saveza.
Ostali opšti akti moraju biti u skladu sa Statutom i Zakonom.
Pravilnici su opšti akti kojima se bliže uređuju područja rada i aktivnosti iz nadležnosti Saveza.
Odluke su opšti akti kojima se uređuju pitanja rada organa Saveza, ostvarivanje zadataka na programskim područjima rada i ostala pitanja od opšteg značaja.
Poslovnici o radu organa Saveza su akti kojima se određuju zadaci, sastav i način rada pojedinih organa, komisija i radnih tijela.

Član 49

Na osnovu podnijete inicijative Upravni odbor utvrđuje nacrt Statuta i dostavlja ga na širu javnu raspravu šahovskim organizacijama i organima Saveza.
Javna rasprava mora trajati najmanje 15 dana.
Nakon obavljene rasprave i dostavljenih primjedbi, sugestija, predloga i sl, Upravni odbor utvrđuje predlog
Statuta i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.
Statut je usvojen ako je za njegovo usvajanje glasala većina od ukupnog broja delegata u Skupštini Saveza. Izmjene i dopune Statuta se vrše na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Disciplinska odgovornost

Član 50

Prema šahovskim organizacijama, šahistima, šahovskim radnicima i drugima koji djeluju u Šahovskom savezu, a koji počine prekršaj povredom pravila šahovske igre i sportskog ponašanja ili počine povredu odredbi Statuta i drugih opštih akata Saveza, mogu se izreći disciplinske mjere.
Disciplinske mjere se uređuju odgovarajućim Disciplinskim pravilnikom.
Protiv izrečene disciplinske mjere može se izjaviti žalba Upravnom odboru Saveza.
Protiv odluke Upravnog odbora postupak se dalje može voditi pred Arbitražom Saveza, ako se radi o sporovima iz njene nadležnosti.

Javnost rada i način ostvarivanja

Član 51

Rad Saveza je javan.
Javnost rada se ostvaruje: blagovremenim dostavljanjem materijala za Skupštinu i sjednice organa Saveza zainteresovanim sredstvima informisanja (elektronskim i štampanim), davanjem obavještenja na sajtu Saveza koja su dostupna svima, obavještavanjem sredstava informisanja i građana o radu Saveza putem saopštenja i putem konferencija za štampu, kao i na sjednicama organa Saveza.
Savez može izdavati šahovski Službeni glasnik.

Nagrade i priznanja

Član 52

 

Savez dodjeljuje nagrade i priznanja za izuzetne rezultate i veliki doprinos u razvoju i unapređenju šaha, pojedincima, šahovskim organizacijama i drugim subjektima koji su doprinijeli razvoju i unapređenju šaha. Vrste, način i postupak dodjeljivanja nagrada i priznanja uređuju se Pravilnikom o dodjeli nagrada i priznanja.

Materijalno – finanijsko poslovanje Saveza

Član 53

Savez ima budžet – finansijski plan kojim se raspoređuju sredstva za finansiranje zadataka i poslova Saveza za svaku godinu.
Savez ima završni račun koji sadrži bilans prihoda i rashoda Saveza za svaku godinu. Savez ima svoj žiro račun.

Član 54

Savez stiče sredstva putem:
–      kotizacija, članarina i taksi članova Saveza,
–      aplikacija na konkursima državnih organa i drugih institucija,
–      donacija,
–      poklona,
–      prihoda od marketinga,
–      sponzorstava,
–      iz drugih izvora.

Član 55

Sredstva od prihoda iz prethodnog člana, Savez će koristiti za:
–     razvoj i unapređenje svih vidova šahovske igre u Crnoj Gori,
–     troškove takmičenja reprezentativnih selekcija,
–     troškove rada organa i radnih tijela Saveza,
–     troškove edukacije šahovskih kadrova, kampova  i dr,
–     troškove kancelarije Saveza,
–     druge rashode.

Član 56

Savez je obavezan da vodi finansijsko knjigovodstvo u skladu sa finansijskim propisima Crne Gore.

Prestanak rada Saveza

Član 57

Savez prestaje sa radom donošenjem odluke od strane Skupštine.
Odluka Skupštine o prestanku rada Saveza donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Član 58

 

O prestanku rada Saveza Skupština obavještava organ državne uprave nadležan za poslove sporta, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Saveza. Ovom organu se i predaje imovina Saveza, do formiranja novog saveza sa istim ciljevima i zadacima.

Prelazne i završne odredbe

Član 59

Svi opšti akti Saveza biće usklađeni, odnosno donijeti u skladu sa odredbama ovog Statuta, u roku od 6 (šest)
mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Član 60

Šahovske organizacije donijeće i uskladiti svoja opšta akta u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima
Saveza, u roku od 6 (šest) mjeseci od  dana stupanja na snagu ovog Statuta i drugih opštih akata Saveza.

Član 61

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Član 62

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut usvojen na sjednici Skupštine ŠSCG od 16.12.2006. godine. Pravilnici, odluke i druga akta donesena na osnovu dosadašnjeg Statuta primjenjivaće se i dalje, a njihovo usklađivanje sa ovim Statutom, izvršiće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta. Ukoliko su pojedine odredbe odluka i akata čije će se usklađivanje izvršiti u roku od šest mjeseci od dana donošenja ovog Statuta u suprotnosti sa pojedinim odredbama Zakona o sportu („Sl. list Crne Gore’’, br. 36/11 i
36/13) primjenjivaće se neposredno odredbe Zakona o sportu.

Član 63

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine Saveza, a objaviće se na internet sajtu
Šahovskog saveza Crne Gore.

 

 

U Podgorici: 17.05.2014. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ŠSCG
dr Svetozar Cerović