REGISTRACIJA KLUBOVA I POJEDINACA ZA 2017. GODINU

  • Ø Šahovski klubovi i pojedinačno registrovani članovi dužni su da obnove registraciju u Šahovskom savezu Crne Gore za 2017. godinu.
  • Ø Obnova registracije za 2017. godinu vrši se u periodu od 10. januara do 28. februara  godine.
  • Ø Obnova registracije vrši se isključivo ispunjavanjem priloženog obrasca – Zahtjeva za registraciju i spiska članova na obrascu u 3 primjerka. Jedan ovjeren primjerak obrasca se vraća klubovima a dva ostaju u savezu. Evidencija članova je obaveza saveza prema Zakonu o sportu i podaci se dostavljaju Ministarstvu sporta Crne Gore.
  • Ø Zahtjev za registraciju se dostavlja poštom na adresu Šahovski savez Crne Gore, ulica IV jula broj 37 Podgorica ili neposredno u kancelariji saveza.
  • Ø Prema članu 4. Pravilnika o registraciji ŠSCG: ”Pravo na obnovu registracije imaju klubovi, druge šahovske organizacije i pojedinci koji ispunjavaju uslove ovog pravilnika i koji su podmirili finansijske obaveze iz prethodne godine”.
  • Ø Da bi se klub registrovao mora platiti registracionu taksu ŠSCG (Pravilnik o registraciji, član 8, stav 5)  koja iznosi: 150,00 eura za klubove članove Premijer lige, 100,00 eura za klubove članove Prve lige i 50,00 eura za klubove članove Druge lige. Fakture će biti proslijeđene klubovima pojedinačno.
  • Ø Prema Mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama broj 2685/15 ŠSCG može da, u cilju evidencije članstva, prikuplja JMBG svojih članova.
  • Ø Svi klubovi registrovani u skladu sa Zakonu o sportu dužni su uz Zahtjev za registraciju da  dostave kopije rješenja o registraciji od nadležnog državnog organa.
  • Ø U prilogu obavještenja nalaze se registracioni obrazac – Zahtjev za registraciju i Pravilnik o registraciji ŠSCG koji reguliše ovu oblast.

Molimo vas da uredno popunite registracioni obrazac onako kako je navedeno (npr  prezime i ime a ne obnuto i slično). Moraju se popuniti sve rublike za članove kluba igrače, sudije, trenere (kat/titula, ID broj, JMBG ili datum rođenja, broj takmičarske knjižice, mejl). Rubriku e-mail adresa igrača treba popuniti jer FIDE traži da imamo taj podatak. Za članove koji se prvi puta učlanjuju u ŠSCG moraju se dostaviti svi podaci koji se traže Pravilnikom o registraciji ili neće biti registrovani.

Za sve rejtingovane članove kluba (rejting za normalan šah) plaća se rejting taksa u iznosu od po 5,00 eura. Fakture za rejting takse biće poslane nakon završetka registracionog roka.

U slučaju da klubovi ne ispune sve uslove propisane Pravilnikom o registraciji a koji su gore navedeni neće biti registrovani uz sve konskevence koje iz toga proizilaze.

 

Registracija klubova za 2017.

Pravilnika-o-registraciji-615-14-od-17-11-20141

Zahtjev za registraciju

 

 

Boro Miljanić
Generalni sekretar ŠSCG
069/541-137