Dr Blagoje Cerovic zatvara turnir

Dr Blagoje Cerovic zatvara turnir