IZBORNA SKUPŠTINA ŠSCG – CETINJE 24.9.2022. GODINE

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA

Na osnovu Statuta Šahovskog saveza Crne Gore i Poslovnika o radu Skupštine ŠSCG, donosim 

ODLUKU

o raspisivanju izbora za predsjednika Šahovskog saveza Crne Gore

Izbor predsjednika će se obaviti na Skupštini ŠSCG koja će se održati 24. septembra 2022. nCetinju. Kandidati za predsjednika su obavezni da kancelariji ŠSCG dostave sledeću dokumentaciju:• Predlog šahovskog kluba koji ih kandiduje• Pisanu izjavu o prihvatanju kandidature• Program rada sa projektovanom strukturom prihoda• Sastav Upravnog odbora ŠSCG sa pisanom izjavom svakog člana o prihvatanju kandidature

Svoje predloge klubovi, uz traženu dokumentaciju, treba da u pisanoj formi dostave kancelariji Šahovskog saveza Crne Gore do 16septembra 2022. godine, do 12,00 šasova, kako bi se pripremili materijali za glasanje i uspješan rad Skupštine. Predlozi moraju biti ovjereni od strane klubova – predlagača, u protivnom se neće razmatrati.

Svi eventualni članovi Upravnog odbora, koje u svom timu predloži kandidat za predsjednika  moraju potpisati saglasnost o prihvatanju kandidature za članstvo u Upravnom odboru.

Kandidati moraju ispunjavati i druge zakonom propisane uslove u skladu sa legislativom Crne Gore.

Predsjednik Skupštine 

Dragomir Popadić.


DNEVNI RED

Na osnovu člana 20. Statuta Šahovskog saveza Crne Gore i Poslovnika o radu Skupštine ŠSCG sazivam Skupštinu koja će se održati 24. septembra 2022. godine u 11,00 časova u Hotelu Grand, na Cetinju.

Za sjednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1.Izbor verifikacione komisije

2.Izvještaj verifikacione Komisije

3.Izbor predsjednika ŠSCG

4.Izbor članova Upravnog odbora

5.Razno

Predsjednik Skupštine,

Dragaomir  Popadić